Behandling och uppdrag

På Bokskogens Hem arbetar vi miljöterapeutiskt med ett kognitivt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande. Hemmet präglas av familjekänsla med fast struktur och tydlig gränssättning. Vi har ett salutogent synsätt och arbetsprocessen bygger på vardagssituationer med skola och/eller praktik som grund. Behandlingsarbetet präglas av öppen kommunikation, medbestämmande, medansvar och konsekvenstänkande.
Ungdomarnas tillvaro ska vara konkret och förutsägbar. Social färdighetsträning och vardagskunskap ingår som naturliga delar av arbetet. Ungdomarna stöttas/motiveras i att skapa goda relationer och en aktiv fritid. De gemensamma aktiviteterna på Bokskogens Hem fokuserar på aktiva naturupplevelser och friluftsliv. Övningskörning och körkort kan erbjudas de ungdomar som är placerade på Bokskogens Hem då de fyller 18 år, om de erhållit körkortstillstånd.

Behandlingstid/Eftervård
Varje ungdom har en individuell vårdplan/genomförandeplan utifrån vilken vården/behandlingen utgår. Månadsrapport skickas till handläggare varje månad.
Ofta stannar ungdomarna på Bokskogens Hem under minst 6 månader, och upp till 1-2 år. Behandlingstiden varierar, främst beroende på problematik. Vår erfarenhet är att man behöver minst 6 månader på sig att landa och att det sedan behövs ytterligare tid för att en förändrings ska ske och bli varaktig.
De yngre ungdomarna har ofta en planering om hemflytt efter placeringen, medan de som är äldre behöver hjälp med utslussning till eget boende. I vissa fall erbjuder Bokskogens Hem eftervård, som i så fall planeras tillsammans med ansvarig handläggare, familj/nätverk och ungdom.

Samarbete med anhöriga och närstående
Bokskogens Hem vill ha en nära relation till föräldrar/vårdnadshavare och nätverk under placeringstiden, då vi ser att det är viktigt att familj och nätverk är involverade och delaktiga, för att en hemflytt ska bli lyckad. Nätverksarbetet syftar också till att ge stöd i föräldraskapet.

Uppdrag
Bokskogens Hem tar emot ungdomar mellan 13 och 20 år . Vi har 11 platser, varav två platser i halvvägsboende och 2 platser träningslägenhet. Bokskogens Hem tar emot ungdomar som placerats jml LVU och SoL.

Upptagningsområde
Hela landet.

Ansökan om plats
Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi gått igenom din ansökan.

Ramavtal
Bokskogens Hem har ramavtal med 50 kommuner.