Resurscentrum

På vårt Resurscentrum kan vi erbjuda:

Familjebehandling – På uppdrag av socialtjänsten arbetar vi tillsammans med familjen för att skapa förutsättningar för en varaktig förändring. Behandlingsinsatsen kan variera i intensitet och behandlarna är flexibla i var och när de träffar familjen.

Målet med behandlingen kan vara att:
• Familjen ska kunna kommunicera och komma överens
• Föräldrarna ska hitta nya strategier för att möta sitt barns behov
• Familjen ska öka och förbättra sitt samspel samt finna en tydligare rollfördelning och struktur
• Barn, ungdomar och föräldrar ska stärkas i impuls- och konflikthantering
• Föräldrar och barn reparerar brutna eller konfliktfyllda relationer
• Barn ska få bättre förutsättningar att klara skolan.

För att nå målen använder vi samtal och speciellt utformade aktiviteter.
Vi har våra utgångspunkter i bland annat Neuroaffektiv utvecklingspsykologi, DBT och lågaffektivt bemötande.
Efter överenskommelse med familjen kan samarbete ske med förskola, skola och betydelsefulla personer i barnens nätverk.
Vi har lång erfarenhet av att kartlägga och behandla komplicerade familjeärenden som kräver mera omfattande och varierande insatser. Till exempel med stöd till familjer där någon i familjen har en Neuropsykiatrisk diagnos.

Vår utgångspunkt är:
”Alla VILL men KAN inte, KAN man så VILL man”
I grundutbudet ingår tillgänglighet till kl 22.00 med möjlighet att köpa till jour.

Förutom familjearbete erbjuder vi Handledning till förskola och skola.
När ett barn är utagerande finns det alltid en bakomliggande orsak. Många gånger handlar det om förmågor och färdigheter som ännu inte är färdigutvecklade men som barn förväntas ha för att kunna hantera situationer i vardagen. Det kan t ex handla om att hantera kamratrelationer, att leva upp till egna och andras krav, att kunna hålla koncentration och sitta still eller klara av förändringar och nya moment i undervisningen.
Inlärning är en process som sker inom ramen för en relation, men väldigt ofta är det just den som blir lidande när elevens beteende upplevs som utmanande. Samtidigt är det viktigt att eleven är delaktig i att utforma lösningar på det som kan ha blivit en problematik för både lärare och elev. Hur kan man arbeta med elever utifrån de medfödda egenskaper de har i förhållande till skolmiljö?
”Vi vet numera betydligt mer om hur medfödda förutsättningar och miljömässig stimulering samspelar under barns utveckling” (Per Johnsson, docent i klinisk psykologi och leg psykolog, Lunds universitet).

Förståelse, bemötande, förhållningssätt KOSTAR INGENTING!

Inom ramen för handledningen får deltagarna bland annat tillägna sig konkreta verktyg för att samtala på barnets villkor, identifiera och kartlägga vilka förmågor som en elev behöver stöd i att utveckla. Kartläggningen kan sedan ligga till grund för den pedagogiska planeringen.

Vi som arbetar har mångårig erfarenhet av arbete med barn och familjer, både från institution och intensiv hemmabaserad familjebehandling.
Vi har även haft uppdrag kring kompletterande bedömningar gällande föräldraförmåga, handledningsuppdrag inom Socialtjänst, privat verksamhet LSS, skola och familjehem.

Vid önskemål om referensuppgifter, vänligen kontakta oss.