Utredning

En neuropsykiatrisk utredning tar 8-10 veckor. Utredningen genomförs av ett
utredningsteam som består av boendepersonal, utredningssamordnare, psykolog och psykiatriker. Vid behov kan andra professioner anlitas, exempelvis logoped och/eller arbetsterapeut. Under de 8-10 veckorna gör personalen beteendeobservationer i olika miljöer, 24 timmar/dygn. Utredningssamordnare (=VC) begär med hjälp av fullmakt från
vårdnadshavare ut journaler från skola, socialtjänst, BVC, sjukvård, BUP och liknande så långt tillbaka i tiden som möjligt. Utredningssamordnare upprättar utifrån dokumenterad observation och strukturerade intervjuer av ungdomen en funktionsutredning på ungdomen där styrkor och svagheter lyfts fram. Olika skattningsverktyg används och dessa fylls i av ungdomen, vårdnadshavare, skola och andra viktiga personer i ungdomens omgivning.
Dessa skattningar återges till psykolog och psykiatriker för värdering.

Ungdomen träffar under utredningstiden psykolog vid tre-fyra tillfällen och psykiatriker vid ett-två tillfällen. Psykolog gör även djupintervjuer med viktiga personer i ungdomens nätverk, exempelvis vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, god män, lärare, familjehemsföräldrar etc.

Psykolog och psykiatriker tar del av all information som utredningssamordnare kan få fram. Ca sex veckor in i utredning levereras funktionsutredningen till psykiatriker och psykolog samt skattningar. Psykolog och psykiatriker sammanställer sen all information och eventuell
diagnos sätts och i vissa fall revideras tidigare diagnoser.

När utredningsperioden når sitt slut sammanstrålar ungdom, psykiatriker, psykolog, utredningssamordnare, vårdnadshavare, socialtjänst och eventuellt andra viktiga personer för ungdomen i en återföring där eventuell diagnos/diagnoser delges men framför allt ges rekommendationer angående vilka insatser vi anser skulle gynna ungdomen i framtiden.
Rekommendationerna gäller lämplig skolgång, boendeform och andra insatser som kan trygga ungdomen.

Förutom neuropsykiatriska utredningar kan även specialutformade utredningar göras exempelvis enbart funktionsutredningar, sociala utredningar, farlighetsbedömningar osv.