Behandling och uppdrag

På Bokskogens Hem arbetar vi miljöterapeutiskt med ett kognitivt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande. Vi har ett salutogent synsätt och arbetsprocessen bygger på vardagssituationer med skola och/eller praktik som grund. Behandlingsarbetet präglas av öppen kommunikation, medbestämmande, medansvar och konsekvenstänkande.
Ungdomarnas tillvaro ska vara konkret och förutsägbar. Social färdighetsträning och vardagskunskap ingår som naturliga delar av arbetet. Ungdomarna stöttas/motiveras i att skapa goda relationer och en aktiv fritid.

Behandling / Eftervård
Varje ungdom har en individuell vårdplan/genomförandeplan utifrån vilken vården/behandlingen utgår. Månadsrapport skickas till handläggare varje månad.
Ofta stannar ungdomarna på Bokskogens Hem under minst 6 månader, och upp till 1-2 år. Behandlingstiden varierar, främst beroende på problematik. Vår erfarenhet är att man behöver minst 6 månader på sig att landa och att det sedan behövs ytterligare tid för att en förändrings ska ske och bli varaktig.
De yngre ungdomarna har ofta en planering om hemflytt efter placeringen, medan de som är äldre behöver hjälp med utslussning till eget boende. I vissa fall erbjuder Bokskogens Hem eftervård, som i så fall planeras tillsammans med ansvarig handläggare, familj/nätverk och ungdom.

Vi anpassar våra behandlingsinsatser efter ungdomens individuella problematik och behov. Vi kan erbjuda:

  • MI – Motiverande samtal
  • Lågaffektivt bemötande
  • rePULSE – lär sig hantera och kontrollera olika tankar, känslor och beteende
  • ÅP – återfallsprevention
  • HAP/CPU – haschavvänjningsprogrammet
  • CRA – Community Reinforcement Approach
  • KBT – kognitiv beteendeterapi
  • DBT – dialektisk beteendeterapi

Samarbete med anhöriga och närstående

Bokskogens Hem vill ha en nära relation till föräldrar/vårdnadshavare och ungdomens nätverk under placeringstiden. Vi ser att det är viktigt att familj och nätverk är involverade och delaktiga för att en hemflytt ska bli lyckad och för att behandlingsinsatserna ska få bästa möjliga effekt. Nätverksarbetet syftar också till att ge stöd i föräldraskapet.

Då vi tar emot ungdomar från hela landet kan det vara lång resväg för anhöriga. Vi har möjlighet att erbjuda övernattningslägenhet för familj och nätverk och på så sätt kan de träffa sin anhörig en längre tid, samtidigt ges personal möjlighet att arbeta med nätverksarbetet.